luni, 20 aprilie 2015

PRESEDINTELE FILIALEI 1 TIMISOARA A SCMD NE INFORMEAZA

Sursa: http://scmdfiliala1timis.blogspot.ro/
16 aprilie 2015

ÎNCOTRO SCMD ?

            -DURA LEX SED LEX-
            În conformitate cu prevederile Legii nr. 62 (Legea dialogului social), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322, din 10 mai 2011, în data de 10 mai 2015 expiră termenul de verificare a menținerii condițiilor de reprezentativitate a organizațiilor sindicale.
Ce înseamnă acest lucru ?
Acest lucru înseamnă că orice sindicat, pentru a putea exista LEGAL, trebuie să facă dovada că numărul membrilor săi reprezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul angajaților unității[Cf. Art. 51(1)Cc].
Legea spune, în continuare [Cf.Art. 51(2)], că sindicatul trebuie să solicite instanței de judecată care i-a acordat personalitate juridică, eliberarea unei dovezi de îndeplinire a condițiilor de reprezentativitate, dar pentru aceasta tot el, adică sindicatul, trebuie să depună la instanță o serie de documente, printre care [Cf. Art. 52 C]:
 c) dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator;
 d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Mai mult, legea solicită [Cf.Art. 53(3)] ca anterior depunerii dosarului pentru obţinerea reprezentativităţii la judecătorie, sindicatul va depune o copie scrisă şi una în format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de muncă, care o va înregistra şi va emitedovadă în acest sens.

În final, legea prevede [Cf.Art. 219(1)] că hotărârile judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice de către organizaţiile sindicale obţinute până la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile, dar adaugă [Cf.Art. 223] că reprezentativitatea organizaţiilor sindicale constatată până la data intrării în vigoare a prezentei legi produce efecte după data intrării în vigoare a acesteia numai în condiţiile în care întruneşte criteriile de reprezentativitate prevăzute de prezenta lege, lucru care se verifică [Cf.Art. 221(2)] din 4 în 4 ani de la intrarea în vigoare a legii, iar îndeplinirea condițiilor de reprezentativitate se atestă prin hotărâre judecătorească [Cf. Art.221(1)].

În aceste condiții membrii SCMD, cei care îndeplinesc condițiile statutare de apartenență la organizație prin plata cotizației, sunt îndreptățiți să fie informați dacă sindicatul, prin reprezentanții săi, a depus la instanță și la inspectoratul  teritorial de muncă documentele solicitate prin lege pentru a obține dovada de reprezentativitate și dacă s-a emis hotărârea judecătorească ce permite existența SCMD în condiții de legalitate.
În caz contrar, aceiași membri fideli ai organizației au dreptul să știe ce va urma !

Iar pentru a nu se da impresia unei interpretări abuzive și rău intenționate , prezentăm în continuare textul articolelor, așa cum sunt ele înscrise în LEGE:

Legea nr. 62/2011(Legea dialogului social)
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 10 mai 2011.
TITLUL I - Dispoziţii generale
 ART. 1e) angajator - persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă ori raport de serviciu;
            g) angajat - persoana fizică, parte a unui contract individual de muncă ori raport de serviciu, care prestează muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege, precum şi de prevederile contractelor sau acordurilor colective de muncă aplicabile;
            k) unitate - persoana juridică care angajează nemijlocit forţă de muncă;
             t) reprezentativitate - atribut al organizaţiilor sindicale sau patronale dobândit potrivit prevederilor prezentei legi, care conferă statutul de partener social abilitat să îşi reprezinte membrii în cadrul dialogului social instituţionalizat;
      w) sindicat - formă de organizare voluntară a angajaţilor, în scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor lor profesionale, economice şi sociale în relaţia cu angajatorul.

TITLUL II-  Organizaţiile sindicale
SECŢIUNEA a 6-a Raporturile organizaţiilor sindicale cu membrii lor
CAP. V Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale

ART. 51 (1) Sunt reprezentative la nivel naţional, de sector de activitate, de grup de unităţi şi de unitate organizaţiile sindicale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 A. la nivel naţional: a) au statut legal de confederaţie sindicală; b) au independenţă organizatorică şi patrimonială; c) organizaţiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puţin 5% din efectivul angajaţilor din economia naţională; d) au structuri teritoriale în cel puţin jumătate plus unu dintre judeţele României, inclusiv municipiul Bucureşti;
 B. la nivel de sector de activitate sau grup de unităţi: a) au statut legal de federaţie sindicală; b) au independenţă organizatorică şi patrimonială; c) organizaţiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puţin 7% din efectivul angajaţilor din sectorul de activitate sau grupul de unităţi respectiv;
C. la nivel de unitate: a) au statut legal de sindicat; b) au independenţă organizatorică şi patrimonială; c) numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii.
 (2) Îndeplinirea de către organizaţiile sindicale a condiţiilor de reprezentativitate se constată, la cererea acestora, de către instanţa care le-a acordat personalitate juridică, prin depunerea la instanţă a documentaţiei prevăzute la art. 52.
ART. 52 Dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate se face astfel:
C. la nivel de unitate (pentru SINDICAT):
a) copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere;
 b) declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;
 c) dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator;
d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.
ART. 53 (3) Anterior depunerii dosarului pentru obţinerea reprezentativităţii la judecătorie, sindicatele vor depune o copie scrisă şi una în format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de muncă, care o va înregistra şi va emitedovadă în acest sens.

TITLUL X
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 219 (1) Hotărârile judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice de către organizaţiile sindicale sau patronale obţinute până la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile.
ART. 221 (1) Îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate se constată prin hotărâre judecătorească.
 (2) Verificarea menţinerii condiţiilor de reprezentativitate se face din 4 în 4 ani.(termen 10 mai 2015)
ART. 223 Reprezentativitatea organizaţiilor patronale şi sindicale constatată până la data intrării în vigoare a prezentei legi produce efecte după data intrării în vigoare a acesteia numai în condiţiile în care întruneşte criteriile de reprezentativitate prevăzute de prezenta lege. (v. CAP. V, ART. 51)

Președintele Filialei 1 Timișoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI
18 aprilie 2015
Încotro SCMD ?
(2)
Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) a fost constituit prin sentinţa judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti nr. 83 din 11.08.2009, în temeiul art. 15 şi 17 din Legea nr. 54/2003.
            Acestă lege, a sindicatelor , a fost aprobată în Parlamentul României în data de 24 ianuarie 2003, sub semnătura preşedintelui Camerei Deputaţilor – Valer Dorneanu, şi a preşedintelui Senatului – Nicolae Văcăroiu, şi a fost publicată în Monitorul Oficial al României Parte I nr. 73 din 5 februarie 2003.
            Iată însă că Sindicatul Naţional al Pensionarilor din Educaţie , prin Dosarul nr. 2.936/2003 al Tribunalului Bucureşti − Secţia a V-a civilă, ridică excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003.
Conţinutul incriminat era acesta:
„Art. 2. - (1) Persoanele încadrate în muncă şi funcţionarii publici au dreptul să constituie organizaţii sindicale şi să adere la acestea. Persoanele care exercită potrivit legii o meserie sau o profesiune în mod independent, membrii cooperatori, agricultorii, precum şi persoanele în curs de calificare au dreptul, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să adere la o organizaţie sindicală.
              - (2) Pentru constituirea unei organizaţii sindicale este necesar un număr de cel puţin 15 persoane din aceeaşi ramură sau profesiune, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea la angajatori diferiţi.”
            Motivul era evident: prin aceste prevederi, pensionarii nu se puteau constitui într-un sindicat. În susţinerea acţiunii erau invocate încălcarea unor prevederi ale Constituţiei care tocmai fusese revizuită: art. 8 alin. (1) referitor la pluralismul în societatea românească, art. 16 referitor la egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi art. 40, în noua numerotare, referitor la dreptul de asociere, precum şi art. 22 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.
            Prin Încheierea din 13 august 2003, pronunţată în Dosarul nr. 2.936/2003, Tribunalul Bucureşti − Secţia a V-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, excepţie ridicată, prin avocat, de Sindicatul Naţional al Pensionarilor din Educaţie într-o cauză având ca obiect o cerere de înregistrare a acestui sindicat.
            Iată care a fost soluţia Curţii Constituţionale a României:
„Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, republicată, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) şi (3) şi al art. 25 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,
CURTEA
În numele legii
D E C I D E:
Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, excepţie ridicată de Sindicatul Naţional al Pensionarilor din Educaţie în Dosarul nr. 2.936/2003 al Tribunalului Bucureşti − Secţia a V-a civilă.
Definitivă şi obligatorie.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 4 decembrie 2003.”
Cum de a fost posibilă înregistrarea SCMD pe baza aceleiaşi legi peste 6 ani ? În primul rând prin curajul şi ingeniozitatea iniţiatorilor organizaţiei, dar şi printr-o anumită interpretare a legii, astfel că se putea susţine că militarii „disponibilizaţi” nu sunt de fapt „pensionari” în sensul strict al noţiunii, fiind doar „puşi la dispoziţia societăţii”, sunt rămaşi în continuare în evidenţele Armatei, iar banii pe care îi primesc sunt de fapt nişte rente pe care nu le primesc de la bugetul asigurărilor sociale, din fondul de pensii, ci din bugetul de stat, de unde se plătesc şi soldele militarilor din serviciul activ. Corect ? Corect, şi până la urmă legal !
Iată însă că în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 322 din 10 mai 2011, este publicată şi intră în vigoare legea băsistă a dialogului social, Legea nr. 62/2011, care prevede:
„Art. 3(1) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special în condiţiile legii, membrii cooperatori şi agricultorii încadraţi în muncă au dreptul, făraă nicio îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie şi/sau să adere la un sindicat. 
             (2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate.”

            Comparând cu prevederile legii anterioare, cea nebăsistă, observăm că au rămas aceleaşi obstacole referitoare la organizarea pensionarilor în SINDICAT propriu. Desigur, s-au adăugat restricţiile referitoare la reprezentativitate, despre care am mai vorbit.
            Altceva s-a modificat, însă: statutul nostru . Prin Legea 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 441 din 30 iunie 2010, noi am devenit pensionari ai sistemului public de pensii, deci SCMD cade sub incidenţa restricţiilor impuse de lege faţă de organizarea pensionarilor în SINDICAT.
            Ce ar fi trebuit făcut ? În mod cert se impunea, odată cu apariţia Legii 62/2011, stabilirea şi adoptarea unor măsuri de reorganizare a militarilor în rezervă şi în retragere într-o altfel de structură, care să preia obiectivele şi scopurile SCMD,  astfel încât raporturile cu autorităţile să se fi desfăşurat în cadru legal, cu drepturi şi obligaţii clare pentru parteneri. În felul acesta, dialogul nu ar mai fi putut fi evitat, prezenţa reprezentanţilor noştri la negocieri nu ar mai fi putut fi contestată de nimeni şi în mod cert nu s-ar mai fi tărăgănat atâţia ani mult promisa şi mereu amânata elaborare şi adoptare a legii pensiilor militare de stat, precum şi a altor acte normative de interes pentru rezervişti. Neîndeplinirea condiţiilor de existenţă în condiţiile legii, aşa băsistă cum e ea, dar din păcate LEGE, a permis factorilor de decizie să ignore de multe ori rezolvarea solicitărilor SCMD, de care îşi aduceau aminte numai atunci când aveau nevoie de anumite lovituri de imagine sau îşi propuneau să ne mai ducă „cu zăhărelul”, fără a întreprinde ceva concret pentru noi.
            Ceea ce îşi propune ACUM conducerea SCMD, de a contesta caracterul constituţional al unor prevederi ale Legii 62/2011, precum şi iniţierea unei noi legi a sindicatelor, când până la expirarea termenului în care sindicatul ar putea fi (accentuez, ar putea fi) desfiinţat prin sentinţă judecătorească după data de 10 mai a.c., este TARDIV.

Col(r) Radu AROMÂNESEI

PS. SCMD a fost SINGURA organizaţie care a mobilizat rezerviştii la luptă pentru a-şi apăra şi recupera drepturile. Dacă nu ar fi existat SCMD, pensiile noastre , ale tuturor, ar fi fost acum la mai puţin de jumătate din cuantumul din decembrie 2010. Din păcate însă, considerarea oricărei acţiuni de adaptare a organizaţiei la cadrul legislativ în vigoare, de creştere a democraţiei interne şi a eficienţei activităţii, au fost apreciate ca tendinţe subversive, de dinamitare şi distrugere a SCMD. Cui a folosit ?


sâmbătă, 11 aprilie 2015

AM MAI PIERDUT UN PRIETEN SI CAMARAD DE NADEJDE
Vineri 10 aprilie 2015 ne-a parasit dupa o lunga si grea suferinta,
Generalul maior in retragere ADAM CONSTANTIN.
Un luptator pentru drepturile noastre si pentru viata.
Fiecare dinte noi luptam pentru ceva,
Generalul maior in retragere ADAM CONSTANTIN
 a luptat alaturi de noi pentru adevar, dreptate si respect.
Speram ca Dumnezeu a inteles eforturile pe care le-a depus si va avea grija de el.
Prietenii si colegii din Filiala sector 6 Bucuresti a SCMD exprima profundul regret pentru pierderea unui adevarat om si coleg care a fost
Generalul maior in retragere ADAM CONSTANTIN.
Dumnezeu sa- l ierte si sa -l odihneasca in pace!.

Colegii si prietenii ii pot aduce un ultim omagiu la capela Cimitirului militar Ghencea I unde va fi depus, pana luni 13.04.2015, ora12.00. Slujba de inmormantare va fi oficiata la Biserica Ghencea ( langa terminalul tramvaiului 41) in jurul orei 12.30, iar cel militar in jurul orei 14.00 la Cimitirul militar Ghencea III unde va fi inhumat.


luni, 6 aprilie 2015

PROTESTUL NR.2 AL FILIALEI SECTOR 6 BUCURESTI A SCMD ADRESAT

1.PRESEDINTELUI INTERIMAR AL SCMD,                                                            Col. (r) MIRCE A DOGARU
2. MEMBRILOR COMITETULUI DIRECTOR AL SCMD
3. FILIALELOR TERITORIALE SCMD (spre informare)

In baza art. 12 lit. c, e si h  din Statut, privind principiul fundamental de organizare si functionare al sindicatului ce se exprima prin autonomia membrilor sai, Biroul Operativ al Filialei Sector 6 (BOpFS6), analizand Notele interne nr. 354 si 374/2015, face cunoscut protestul sau legat de convocarea Comitetului Director in sedinta la data de 31.03.2015, ordinea de zi propusa pentru aceasta sedinta, rezultatele acesteia si justificarea transmisa sub semnatura presedintelui interimar (Nota interna 374/2015) cu referire la protestul nostru din data de 25 martie 2015, astfel:
1. De ce convocatoarele sedintelor CD nu contin lista cu toti membrii acestuia, inclusiv vicepresedintii teritoriali asa cum acestia au fost votati la CNR din 27.10.2012, indiferent de statutul acestora, atata timp cat acestia nu au fost invalidati de CNR?.
a. Convocatorul sedintei CD din 09.12.2014 continea o lista cu 17 persoane, iar cel pentru data de 31.03.2015 contine 13 persoane. Constatam ca avem un organ de conducere cu geometrie variabila!
b.Conducerea SCMD, prin nerespectarea principiului corectitudinii informarii membrilor sai, manifesta un comportament discriminatoriu la adesa unora dintre vicepresedinti.
c.Conducerea SCMD trebuie sa inteleaga ca un vicepresedinte chiar daca este suspendat sau nu, ca participa regulat la sedintele CD sau nu, trebuie sa fie invitat la sedintele CD.
d.Rigurozitatea impune acelasi lucru si pentru cei decedati dar care nu au fost inlocuiti, din diverse motive, prin votul CNR (Ex. Col. (r.) Ionascu Victor). In cei doi ani de la moartea  inimosului nostrum coleg, om care a muncit pentru SCMD pana in ultimul moment, au avut loc doua Consilii Nationale ale Reprezentantilor, dar nu ati avut nici initiativa si probabil nici dorinta de a inlocui persoana respectiva in CNR. Si asta din motivul ca ati mai scapat de un critic/contestatar, un om care nu aproba ceva numai ca asa i se cerea.

Toate cele semnalate mai sus se constituie intr-o incalcare a prevederilor Statutului, atata timp cat prerogativele modificarii componentei CD sunt de drept ale CNR.

DECI. Probabil ca vom fi criticati ca incepem cu DECI.
DAR, CATI MEMBRII DE DREPT ARE COMITETUL DIRECTOR ASA CUM A FOST EL VOTAT IN CNR ?.

2.In protestul nostru anterior am sesizat nerespectarea deciziilor CD chiar de catre conducerea SCMD. Prin Nota interna 374/2015, dl. Col. (r)  Mircea Dogaru vine cu o clarificare fata de constatarea noastra, mentionand ca de fapt “punctul 6 al ordinei de zi, are in vedere atat situatia filialelor cat si activitatea vicepresedintilor responsabili de zona, punctual fiind acoperit intotdeauna de interventiile acestora”.
a.In aceste conditii, domnule Presedinte interimar, de ce convocatorul nu contine lista completa a acestora?. Cum poate cineva sa isi sustina interventia, asa cum sustineti dumneavoastra in nota respectiva, daca nu este invitat la sedinta?. Cumva la fel cum ati procedat cu filiala noastra in decembrie 2014, cand pe ordinea de zi ati trecut analiza activitatii Filialei Sector 6, fara sa discutati anterior cu BOp al acesteia sau sa ii invitati la sedinta pentru a putea raspunde acuzatiilor?.
b.Cum luati deciziile in CD daca in ROF (art. 13, (5)) se prevede ca DECIZIA SE IA CU MAJORITATE ABSOLUTA?. Dar ca sa va salvam cumva, articolul mentioneaza ca  majoritate absoluta este din totalul celor prezenti. Totusi, IN ACEST CAZ SE NASTE O MARE SI SERIOASA INTREBARE. OARE ESTE CORRECTA PREVEDEREA ASA CUM ESTE FORMULATA?. Pai, DEFINITIA MAJORITATII ABSOLUTE INSEAMNA JUMATATE PLUS UNU VOTURI DIN TOTALUL MEMBRILOR CD, nu din numarul celor prezenti. Si cand te gandesti ca SCMD are un Departament juridic care s-a revoltat la data cand a fost elaborat ROF-ul cum ca el este singurul si unicul department care are atributii in domeniul respectiv si a revizuit tot proiectul regulamentului. Este o greseala, sau o cerinta a cuiva aceasta prevedere?. Asa cu sunt formulate punctele (3) si (5) se ajunge la o situatie in care o decizie se poate lua cu un numar foarte mic de voturi pentru si in fapt avem o decizie cu majoritate simpla. Ex.: CD are un total de 14 membri. Adunarea CD  este statutara cu jumatate plus unu din membri, adica 8. Decizia necesita aprobarea cu jumatate plus unu din cei prezenti, adica 5. Pai 5 reprezinta doar 35,6% din totalul membrilor. Asta este normal?. Decizie luata cu putin mai mult de 1/3 din totalul membrilor!?. Majoritatea absoluta ar fi insemnat 8 din totalul membrilor CD, asa cum ar fi normal pentru a avea intr-adevar putere de decizie. La toate acestea, daca mai adaugam si un CD cu geometrie variabila si eventual hotarari fara aviz juridic avem o situatie care pate fi oricand atacata in justitie.
c.Si daca tot vorbim de principiul majoritatii absolute in adoptarea deciziilor, sa raspundem si la intrebarea pusa mai sus, referitoare la numarul total de membri ai CD. Conform votului din CNR 27.10.2012, ultimul consiliu care a aprobat componenta  CD si asupra caruia in anii urmatori nu s-au mai facut modificari, CD are un numar total de 21 de membri. Conform acestei cifre, TOATE DECIZIILE CD, LUATE CU MAI PUTIN DE 12 VOTURI PENTRU, SUNT LOVITE DE NULITATE.
d.Totodata, prin Nota 374/2015, dumneavoastra manipulati atat membrii CD cat si toti membrii de sindicat. Va atragem atentia ca in comunicatul de dupa sedinta din 09.12.2014, nu se specifica nimic despre alte hotarari luate cu aceasta ocazie, iar daca ne uitam si la ordinea de zi a sedintei respective si la fisele individuale de vot constatam ca nu a existat niciun punct care sa aduca in discutie “indeosebi situatia creata la grupurile de filiale din zonele II, V si VII si Ilfov, in ceea ce priveste coordonarea activitatii, conform deciziilor adoptate la precedentul CD”. Informarea si fisele de vot se refera numai la analiza situatiei Filialei Sector 6 Bucuresti (suspendarea activitatii acesteia), celelalte puncte de pe ordinea de zi fiind dedicate “analizei situatiei create prin amendarea cu cate 1000 lei a reclamantilor de catre completul de judecata prezidat de catre d-na judecator Vasile Cristea Mirela Simona  in doua dosare, cu aceeasi cauza, (nr. 4983/3/2014 si nr. 9395/3/2014), Propuneri,  cereri filiale:Propunerea presedintelui Filialei SCMD Satu Mare si Referat necesitate Filiala Resita”, puncte de care noi nu avem cunostinta ca s-ar fi discutat. Daca este altfel, si la CD din decembrie 2014 s-a hotarat si altceva, de ce nu au fost informate filialele?.
e.Tot fata de continutul Notei interne 374/2015,  se naste o dilemma. Ori Ppresedintele interimar nu cunoaste care este impartirea pe zone asa cum a fost votata de CNR, ori nu este atent la ce semneaza. Nu vrem sa ne gandim ca filialele din Bucuresti au fost scoase din organigrama sindicatului. Rigurozitatea in intocmirea documentelor, bat-o vina!?.

3.Din lecturarea celor patru decizii luate in sedinta din 31.03.2015, am inteles ca:
a.Ordinea de zi propusa nu a fost parcursa, cel putin 3 puncte nefiind nici macar discutate, alte doua partial si amanate (iarasi);
b.Se naste o alta intrebare, tot din parcurgerea deciziilor, daca ne uitam mai atent la numarul de voturi “pentru” vs. “contra”. Unele decizii au fost luate cu un numar total de 13 voturi altele cu 12. CINE NE EXPLICA DE CE PE UNA DIN DECIZII LIPSESTE UN VOT?. (Daca votul lipsa este cauzat de lipsa persoanei respecive din sala la momentul discutarii punctului sau de faptul ca persoana in cauza parasise deja sedinta);
c.Constatam ca eficienta unei astfel de sedinte este undeva la 50% (cu indulganta) iar daca ne gandim raportul eficienta/resurse consumate semnul de intrebare devine si mai mare. Atunci cum sa mai ceri ca de la o sedinta la alta CD sa isi respecte deciziile!?
d.Fata de decizia referitoare la discutarea la viitorul CD a “Masurilor privind reducera cheltuielilor SCMD, propunerile filialelor pentru vicepresedinti pe locurile vacante, adresate membrilor fondatori, situatia vicepresedintelui suspendat din calitatea de membru al SCMD, Col. (r) Tudor Marian,…” NU STIM CE SA MAI CREDEM!. Col.(r.) Tudor Marian este suspendat ba din calitatea de presedinte de filiala, ba din cea de vicepresedinte SCMD si membru al CD, ba din cea de membru al sindicatului!.
DOMNILOR!. VA HOTARATI ODATA?. Va aducem spre cunostinta ca asupra calitatii de  Presedinte de filiala numai Adunarea Generala a acesteia decide, din calitatea de vicepresedinte, numai CNR, iar din cea de membru, tot CNR. DOAMNELOR SI DOMNILOR, MEMBRI AI CD!. ATI FOST ATENTI PE CE V-ATI PUS VOTUL?.
 Oricum, votul pe aceasta decizie este nul pentru ca nu intruneste numarul cerut de majoritatea absoluta, adica 12 voturi pentru.
e.Tot in cadrul aceleiasi decizii se spune ca pana la viitorul CD, BOC va purta discutii cu BOp al Filialei Sector 6, si cu BOp ale Filialelor din Zonele vicepresedintilor retrasi. Suntem curiosi ce vreti sa discutati cu BOp al Filialei Sector 6, DIN MOMENT CE ATI REFUZAT SA PARTICIPATI LA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A FILIALEI, PE ACEASTA TEMA, IN CIUDA INVITATIILOR OFICIALE TRANSMISE (si inregistrate)!.Prin organizarea Adunarii Generale Extraordinare v-am oferit ocazia sa explicati decizia BOC si sa purtati un dialog cu membrii filialei. Pentru cunostinta membrilor din tot SCMD-ul sa spunem ca in ultimii 3 ani  NIMENI DIN CONDUCEREA SINDICATULUI NU A ONORAT CU PREZENTA ADUNARILE GENERALE ALE FILIALEI, PROBABIL, FILIALA CU CEI MAI MULTI MEMBRI SI IN ACEST MOMENT. Nici de aceasta data nu ati onorat invitatia.
f.Revenim cu faptul ca ati refuzat sa introduceti pe ordinea de zi ca punct decizia de a discuta situatia col. (r.) Tudor asa cum s-a decis in data de 09.12.2014. DE CE NU RESPECTATI PROPRIILE DECIZII?. Probabil ca la urmatorul CD se va propune o noua amanare sub diferite pretexte.
g.Suntem consternati ca la reducerea cheltuielilor SCMD singurele masuri care au putut sa fie gasite si propuse cuprindeau sistarea ajutoarelor de inmormantare si angajarea cheltuielilor de catre filiale in limita de 40% din totalul incasarilor din cotizatii.
h.Domnilor!. Pai mai bine va gandeati sa propuneti sa fie sistate decesele, ca sa nu mai dati ajutoare de inmormantare. Ce sa mai vorbim de propunerea “vrei ajutor de inmormantare – hai la CAR”?.
i.Iar cu incadrarea in cele 40 procente (%), IN CE SA NE INCADRAM DACA NU NE-ATI DAT COTA CUVENITA?.
j.V-ati gandit sa reduceti cheltuielile la nivel central?. Sa va redimensionati ?. Cu procesele, alti bani alta distractie!. CATE PROCESE A CASTIGAT DEPARTAMENTUL JURIDIC?. UNII IAU BANI PENTRU CONSULTANTA JURIDICA IAR PAGUBITII SUNT AMENDATI DE INSTANTA.

4.De ce la sedinata CD nu au fost invitati sa ia parte membrii comisiei de cenzori pentru a-si prezenta raportul?. In acelasi timp, VA SOLICITAM SA PUNETI LA DISPOZITIA FILIALELOR RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI IN FORMA INAINTATA DE ACEASTA CATRE CONDUCEREA SCMD, cu numar de inregistrare.

5.In contextul celor propuse a fi discutate in CD si a ceea a ce s-a discutat real si IN BAZA DREPTULUI DE A FI INFORMATI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ORGANELOR DE CONDUCERE ALE SINDICATULUI (art.12, lit. h din Statut), va solicitam sa explicati, membrilor de sindicat, care au fost cauzele care au dus la neparcurgerea ordinei de zi propusa si sa puneti la dispozitia filialelor informarile scrise si inregistrate, impreuna cu avizele Departamentului juridic pe documentele respective, asa cum ele au fost pregatite pentru sedinta, privind:
a.Prezentarea Bugetului estimat al SCMD pe anul 2015;
b.Cheltuielile SCMD pe trim 4/2014 si cele estimate pe trim 1/2015. Propuneri si masuri;

6.SOLICITAM RASPUNS SCRIS din partea conducerii SCMD pentru NERESPECTAREA DECIZIEI CNR DIN 27.10.2012, PRIVIND VIRAREA COTEI DE REPARTITIE A FONDURILOR REZULTATE DIN COLECTAREA COTIZATIILOR DE 40% PE ANUL 2014 IN CONTUL FILIALEI SECTOR 6.

7.SOLICITAM SA PUNETI LA DISPOZITIA FILIALELOR BILANTUL CONTABIL PE ANUL 2014 IN FORMA CE VA FI INAINTAT ORGANELOR ABILITATE ALE STATULUI.

FATA DE CELE PREZENTATE MAI SUS, ATENTIONAM MEMBRII CD CA PRIN PARTICIPAREA LA SEDINTA RESPECTIVA, ACCEPTAREA ORDINEI DE ZI SI A DECIZIILOR LUATE AU DEVENIT SOLIDARI CU CONDUCEREA SCMD IN NERESPECTAREA PROPRIILOR DECIZII, VALIDAREA UNOR DECIZII NESTATUTARE, MANIPULAREA SI DEZINFORMAREA MEMBRILOR DE SINDICAT.

CRED CA ATI OBSERVAT CA AM NUMEROTAT PROTESTELE SI VA ADUCEM LA CUNOSTINTA CA NU VOM RENUNTA LA ACESTEA PANA CAND NU VETI INVATA SA FITI CORECTI, SA RESPECTATI PREVEDERILE STATUTULUI SI VETI DEMONSTRA CA ACTUL DE CONDUCERE SE FACE PRIN APLICAREA  PRINCILIULUI RESPECTULUI FATA DE LEGE.

VA REAMINTIM CA NOI, CA MEMBRII AVEM SI DREPTURI  NU NUMAI OBLIGATII SI NU SUNTEM MEMBRII NUMAI PENTRU A PLATI COTIZATII. 


BIROUL OPERATIV AL FILIALEI SECTOR 6 BUCURESTI A SCMD

PENTRU INFORMAREA MEMBRILOR DE SINDICAT, RASPUNSUL MApN SI MAI LA INTERPELAREA D-NEI SENATOR CRISTIANA IRINA ANGHEL"


oprea cap in gura

Sursa: http://www.in-cuiul-catarii.info/2015/03/31/clanul-carpacilor-sau-cum-isi-da-oprea-capete-in-gura-8935
31 martie 2015 Categoria ActualitateComunicate-declaratii de presaDespre Armata 1.196 afisari Scris de Marin Neacsu
Pe data de 30. 03.2015 în plenul Senatului s-au prezentat două doamne reprezentând ministerele de interne și apărare pentru a răspunde întrebării puse de doamna senator Cristiana Irina Anghel ( și nu Cristina cum a spus domnul Theodor Atanasiu care nu a reușit în 3 ani de mandat să cunoască numele colegilor de senat, nici cu lista în mână ) vizavi de mult trâmbițata, promisa, ascunsa, fluturata, revendicata, copiata, amendata, dar neintrodusa lege a pensiilor militare cu care domnii Oprea și Dușa se bat în piept din 2012.Toată suflarea rezervistă care a fost înștiințată de eveniment a stat cu ochii în televizor lăsându-și nevestele fără telenovele pe întinsul a 5 minute cât cele două doamne au spălat pe mâinile ministerelor. Așa cum era de așteptat cele două doamne au dat un răspuns care practic nu spune nimic abureli, generalități, nimic concret:
Otilia Sava :
1. Răspunsurile au fost evazive, doamna Otilia Sava începând prin a spune că ”argumentele prezentate în cuprinsul intervenției parlamentare sunt cunoscute de instituția militară și constituie pe lângă alte particularități ale profesiei militare, justificări pentru instituirea unui nou sistem de stabilire a pensiilor militare de stat.” Până aici totul clar, doamna Sava, ne-a luat o piatră de pe inimă, noi credeam că Dușa habar nu are de această lege, pentru că nu vorbise niciodată despre ea, nu promisese niciodată că o va iniția, nu lucrase la așa ceva. Mulțumim doamnă Sava. Dar halatul,, doamnă secretar de stat, cât costă halatul?
2. Doamna Otilia Sava ne spune apoi că instituțiile din domeniul apărării ordinii publice securității naționale, respectiv MAI, MApN, Justiție, SRI, SPP, STS, SIE, au elaborat proiectul de lege privind pensiile militare de stat. Mulțumim doamna Sava, nici asta nu știam, noi știam că cei care s-au întâlnit pe la sediul guvernului apoi prin curțile SRI în Ianuarie, apoi Februarie, s-au întâlnit la o partidă de Popa – Prostul , ei vorbeau ca popa iar noi așteptam ca prostii. Care Lege doamnă, că tot vorbiți despre ea, dar oficial nu a văzut-o nimeni;
3. Ni se spune apoi că proiectul se află într-un proces de însușire de către șefii instituțiilor care l-au inițiat. Uite așa aflăm ceva interesant, și anume că nu instituțiile respective, își însușesc proiectul, ceea ce ar fi justificat întârzierea introducerii proiectului în Parlament, pentru că asta ar fi însemnat că șefii de structuri, departamente și birouri trebuiau să își spună părerea, ci MINIȘTRII SUNT CEI CARE TREBUIE SĂ ÎȘI ÎNSUȘEASCĂ PROIECTUL ȘI PRACTIC EI SUNT CEI CARE ȚIN PROIECTUL ÎN SERTARE ȘI ORI PRICEP MAI GREU ȘI AU NEVOIE DE CÂȚIVA ANI SĂ BUCHISEASCĂ PROIECTUL, ORI PUR ȘI SIMPLU ÎI DOARE ÎN CASCHETĂ DE PROIECT. Bine de știut, mulțumim pentru informație!.
4. Dar de aici intrăm în ceață. Păi noi știam că instituțiile care l-au inițiat își dăduseră avizul, proiectul avea toate avizele, așa cum declarase domnul Dușa la DC News trebuia doar să își pună și sindicatele și asociațiile de casă semnătura. Aici doamna Otilia trebuia să spună CINE A MINȚIT, domnul Dușa sau domnia sa? Doamna Anghel, poate o întrebați săptămâna viitoare;
       5. Mai aflăm de la doamna Sava că ” LA DEFINITIVAREA proiectului au fost consultate STRUCTURILE ASOCIATIVE REPREZENTATIVE care își desfășoară activitatea în sfera de competență a instituțiilor menționate. În forma actuală, reglementările cuprinse în proiectul de lege, răspund problemelor ridicate de dumneavoastră în cuprinsul intervenției parlamentare.” Din nou doamna Otilia Sava ne lasă pe spate. Păi dacă proiectul este definitivat și au fost consultate ”toate” structurile asociative reprezentative, de ce nu este introdusă legea în parlament? Și încă o întrebare pe care poate o ridică doamna Anghel peste o săptămână: dacă au fost consultate toate asociațiile reprezentative, DE CE NU A FOST PREZENT NICI UN MEMBRU AL MApN LA ÎNTÂLNIREA CARE A AVUT LOC LA SENAT pe data de 13. 02.2015 unde au participat aproape 30 de structuri asociative din sfera de competență a ministerelor menționate? EU AȘ ÎNDRĂNI SĂ SPUN CĂ LA ACEST PUNCT NU MAI VORBIM DE ABUREALĂ, CI DIRECT DE DEZINFORMARE ȘI MINCIUNĂ. Oare se pedepsește cumva un răspuns mincinos dat în parlament la o întrebare a unui senator?
       Irina Alexe:
A urmat la răspuns din partea MAI, doamna chestor Irina Alexe. Până să aflăm răspunsul domniei sale să menționăm pentru cititori că doamna Alexe, conform propriului CV este născută în 1977, iar la 20 de ani era și ofițer de poliție și licențiată în drept, un adevărat Făt Frumos al poliției române, ceea ce înseamnă că a început cursurile Academiei de poliție și ale facultății de drept la 16 ani. În 2009, deci după 22 de ani de activitate domnia sa este chestor. Eu nu știu cum obțin Feții Frumoși din Poliția română gradele, dar dacă a primit și ”Ordinul de bărbăție și Credință în grad de Cavaler”, Coana Zoițica, cea căreia i se cerea să fie bărbat, poate fi invidioasă. Să vedem însă ce ne spune doamna Secretar Adjunct al MAI.
În linii mari respectă linia de partid a domnului Oprea și ne spune și domnia sa că:
1. Instituțiile bla, bla, bla, au elaborat proiectul de lege privind pensiile militare, care în prezent „PARCURGE ETAPA ÎNSUȘIRII DE CĂTRE ȘEFII INSTITUȚIILOR INIȚIATOARE”. Deci confirmă faptul că domnii Dușa, Oprea și Helvig sunt cei care țin proiectul la sertar până se vor lămuri ce e cu legea pensiilor. Or fi mai grei de cap dacă le trebuie atâta timp să-și însușească o lege.
2. Mai spune doamna chestor că ”în procesul de elaborare a proiectului de lege au fost consultate structurile asociative reprezentative în domeniu. După parcurgerea procesului de consultare publică prevăzută de Legea 52 /2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, respectiv a procedurii de avizare interinstituțională și avizare de către guvern, proiectul va fi depus la parlament spre dezbatere și aprobare”.
Dar, pe data de 6 Martie 2015, domnul Oprea declara în fața membrilor ANCMRR cu care ATENȚIE declară cu proprie gură că ARE UN ACORD POLITIC, faptul că ”La nivelul guvernului lucrăm acum împreună cu ceilalți colegi pentru noua lege a pensiilor militare dar am spus foarte clar, în momentul în care toate părțile sunt de acord, membrii asociațiilor, sindicatelor când cad foarte clar asupra tuturor amendamentelor, vom veni în parlamentul României.”Păi aici intrăm pe arătură. Domnul Oprea își dă un puternic cap în gură, afirmând prin doamna Alexe că asociațiile au fost consultate, iar apoi că după consultarea publică, (care de fapt a avut loc, așa cum susțin atât doamna Sava cât și doamna Alexeâ în intervențiile lor) și alte procese care și ele au avut loc conform declarațiilor domnului Dușa, legea va fi trimisă în Parlament. Domnule Oprea, va mai dați multe capete în gură? Ăsta e al doilea. Al treilea vi-l dați prin faptul că una spune doamna Alexe în fața Senatului și alta dumneavoastră în fața ANCMRR unde spuneţi că  așteptați ca toți membrii asociațiilor și sindicatelor să fie de acord.
3. Să nu trec peste subiect, vizavi de declarația domnului Oprea privind acordul politic cu ANCMRR, legea și statutul respectivei organizații susțin faptul că : ”Asociaţia nu este angajată politic şi nu desfăşoară activităţi în favoarea sau defavoarea vreunui partid sau organizaţie politică. Poate însă solicita sprijinul acestora în iniţierea, susţinerea sau promovarea unor legi şi acte normative ce vizează protecţia socială a cadrelor militare în rezervă şi în retragere.” Întrând pe site-ul ANCMRR am aflat că ANCMRR se angaja prin respectivul acord politic, să acorde ”SPRIJIN direct pentru afirmarea legitimităţii, reprezentativităţii, utilităţii şi notorietăţii publice a structurilor organizatorice ale ACS (PSD+UNPR)”

Deci, doamna Anghel, poate la viitoarea interpelare îl întrebați pe domnul Oprea de când își permite să facă acorduri politice cu organizații profesionale sau ONG-uri care prin lege și statut nu au acest drept. Nu cumva a încălcat domnia sa legea? Al patrulea cap în gură.
Combinata Oprea-Duşa
Acuma cumulând cele două-trei răspunsuri, constatăm că :
           1. Ambele ministere cunoșteau problema ridicată de doamna Anghel  și totuși nu avem nici un răspuns concret la întrebare care cerea lămuriri vizavi de momentul în care guvernanții își vor respecta promisiunile;
           2. Proiectul este în curs de însușire de către șefii instituțiilor interesate, întocmit împreună cu casele de pensii sectoriale, asociațiile și sindicatele reprezentative, dar de fapt ”după parcurgerea etapei de consultare publică” și după ce toți membrii asociațiilor vor fi de acord, va fi trimis în parlament. În acest sens, ca membru al SCMD și ROMIL aștept ca domnul Oprea să îmi ceară avizul, căci dacă va trimite proiectul în Parlament fără acordul meu îl voi da în judecată.

                    3. Doamna Anghel a fost păcălită, pentru că a pus întrebări celor doi miniștri și a primit răspuns doar de la unul singur, respectiv domnul Oprea. Spun asta, pentru că doamna Sava deși a venit în numele MApN, a răspuns în numele UNPR al cărui membru marcant este. Dacă ar fi răspuns în numele domnului Dușa, ar fi spus ca dânsul,adică așa cum a declarat în interviul dat ziarului DC News pe 08.01.2015 „El (n.r. Proiectul) a fost supus dezbaterii publice, conceput împreună cu militarii, nu doar de MApN, că nu vizează legea numai militarii de la apărare, ci și de la Interne, și cei de la servicii, și toate sistemele militare. Documentul și proiectul de lege este finalizat, sunt obținute și avizele de la ministerele care trebuie să le avizeze. Marți o să se organizeze o ultimă întâlnire cu structurile care sunt interesate de acest proiect de lege, inclusiv cu sindicatele și cu rezerviștii pentru că nu doresc să ajungem încă o dată în situația din 2010 când a fost bulversat sistemul militar de pensii și au fot plimbați militari pe la tot felul de instituții să își caute documente pentru a li se putea stabili pensia. Chiar ieri am discutat cu prim-ministrul. Săptămâna viitoare avem această întâlnire și eu doresc ca până la începerea sesiunii parlamentare, la 1 februarie, să trimit proiectul de lege în Parlament, pentru a crea odată un sistem juridic stabil referitor la pensiile militare”.
Dar doamna Sava a dat răspunsul domnului Oprea, nu al domnului Dușa, ceea ce duce la concluzia ori că unul din ei minte, ori că doamna Sava a reprezentat și reprezintă de fapt punctele de vedere și interesele domnului Oprea și ale UNPR, nu ale MApN.
Cum explică doamna Sava și MApN afirmația domnului Dușa pe DC News?. Doamna Anghel, puteți cere doamnei Sava lămuriri și vizavi de aceste aspecte?.
                4. Doamna Anghel a mai fost păcălită odată, când a crezut că la interpelarea din 2014 a primit răspuns la întrebarea sa pusă pe același subiect. De fapt răspunsul nu îi era adresat domniei sale, era un răspuns stas, dat de MApN prin doamna Otilia Sava tuturor celor care pun orice fel de întrebare pe tema pensiilor militare, indiferent de întrebare sau de data la care se pune întrebarea. Am prezentat pe Cuiul Cătării atât răspunsul trimis doamnei Anghel in Septembrie 2014,
cât și cel dat de același minister președintelui ROMIL în Martie 2015 și dacă le comparați veți vedea că sunt date așa cum se fac lucrările de doctorat.
     Bătuta pe loc şi cârtiţele
Înainte de a încheia să încercăm să lămurim și ce este cu proiectul cu care se lăuda domnul Dogaru că a fost înaintat de dânsul doamnei Mincă și domnului Pelican iar aceștia l-au depus în Parlament. Da un astfel de proiect a fost depus, dar acesta nu a fost lucrat sau inițiat nici de domnul Dogaru, care nu are dreptul să inițieze procese legislative dar nici nu a fost întocmit de doamna Mincă sau domnul Pelican și astfel nici aceștia nu aveau dreptul să inițieze un proiect care nu le aparține și se pot frige preluând un proiect la care nu au lucrat și pe care îl pot revendica alții. Încurcată treabă.
Dacă s-ar uita cineva pe acel proiect ar constata că este același proiect care a fost pus în circulație prin Februarie și la care se făceau că lucrează domnii Oprea și Dușa , ”îmbunătățit” de domnul Dogaru după propria dorință. Deci domnul Dogaru a plagiat proiectul Oprea/Dușa care la rândul său a plagiat proiectul Dobrițoiu /Sîrbu și l-a prezentat drept proiectul Mincă/Pelican.
De ce tot acest joc cu iz penal? Pentru că doamna Cristiana Anghel ceruse socoteală domnilor Oprea și Dușa vizavi de proiect și amenințase că dacă aceștia nu scot proiectul pe piață, va introduce domnia sa vechile legi 164 și 179 ca proiecte, cu atât mai mult cu cât acestea deja își făcuseră efectul. Cum, așa cum am mai spus doamna Anghel este un senator atipic care se ține de promisiune, trebuia să se facă ceva pentru a o împiedica să se țină de cuvânt și atunci un cap uneperist a decis să iasă pe piață un alt proiect, care să împiedice sau să facă inutilă inițiativa doamnei Anghel pentru că era clar că proiectul Oprea Dușa nu trebuia să iasă. De ce nu trebuia să iasă proiectul Oprea Dușa? Pentru că ar fi trebuit să iasă cu toate avizele de la ministere și sindicate, ceea ce ar fi scurtat traiectul legislativ iar asta nu este în interesul politicienilor, practic nimeni nu dorește acest proiect, este doar fluturat așa propagandistic.
Așa s-a decis introducerea proiectului Dogaru/Mincă/Pelican pe ușa din dos, practic a fost lăsat la poarta Parlamentului ca un copil abandonat, ca să astupe gura lumii și pe de altă parte să ridice cota domnului Dogaru, aflat în criză mare de popularitate.
Ce s-a urmărit
Prin introducerea acestui proiect :
1. Dogaru trecea în mare luptător, care iată face el legea cum vrea el, dar de fapt joacă după cum dictează Oprea;
2. Oprea și Dușa nu mai sunt presați să scoată legea, pentru că deja a fost propusă una;
3. Doamna Anghel se va mulțimi și nu va mai face scandal pe subiectul legii pensiilor și nici nu va mai iniția alta, ca să nu cadă în penibil;
4. Pensionarii militari se vor liniști pentru că iată au o lege în Parlament,
5. Cei care vor observa anumite lucruri incorecte în lege vor fi liniștiți spunându-li-se că se mai pot face amendamente.

           6. Oprea și Dușa nu pot fi trași la răspundere pentru o lege care oficial nu le aparține și nici presați să o voteze. 
Ce a uitat să spună Dogaru
      Ceea ce nu le-a spus domnul Dogaru și nici ”inițiatorii” proiectului este faptul că acest proiect deși introdus mai repede are șanse să vadă lumina zilei cel mai devreme în câțiva ani, pentru că:
             1. Nu este introdus în procesul legislativ, a fost doar înregistrat și atât;
                2. Nu a fost introdus la camera care trebuie să îl ia în discuție;
              3. Nu are nici un aviz, nu are nici o bază de calcul privind impactul financiar, nu e văzut de ministerele de resort, pe la care trebuie să treacă obligatoriu;

             4. Nu este susținut de nici un partid, are doar câțiva parlamentari care au acceptat acest joc parșiv;
              5. Dacă proiectul Oprea/Dușa este în lucru de doi ani și încă nu este gata deși este inițiat de ministere, cât timp va trebui să treacă pentru ca acest proiect să ajungă la faza în care se găsește proiectul Oprea/Dușa acum ?.
             Deci practic acest proiect este cea mai mare țeapă care le-a fost dată pensionarilor iar cel care le-a tras-o este marele luptător pentru drepturile rezerviștilor, mister Dogaru.
              Iată de ce atât proiectul lui Dogaru cât și răspunsurile date de Oprea și Dușa sunt jocuri de gleznă ale aceluiași păpușar Oprea, slujit de aceleași păpuși. 
http://www.mai.gov.ro/secretari/cv/CV_Irina_Alexe.pdf
http://m.b1.ro/stiri/eveniment/ministrul-de-interne-gabriel-oprea-lucram-pentru-noua-lege-a-pensiei-militarilor-video-105012.html
http://ancmrr.ro/
http://www.in-cuiul-catarii.info/2015/03/14/dusa-carpeste-din-nou-8887
http://www.in-cuiul-catarii.info/2015/02/15/opriti-accesul-carpacilor-la-conducerea-armatei-8732
http://www.senat.ro/Live.aspx